http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-12-03 do 2019-01-31

Zakończenie oceny formalnej II stopnia w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 22.05.2019 r. 

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna II stopnia dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18.

Spośród 15 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej II stopnia :

15 wniosków zostało ocenionych pozytywnie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie oceny merytorycznej w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 09.05.2019 r.

Informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18.

Ocenie zostały poddane 23 wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia. Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 15 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej II stopnia.
Wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 40 676 926,45 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Informacja o przedłużeniu oceny w ramach konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 06.05.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 ogłoszonym w ramach: Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, działając zgodnie z § 13 ust. 6 Regulaminu konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia konkursu do 31 maja 2019 r.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem ww. terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w konkursie 043/18 07.03.2019 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18.
Spośród 24 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):

•    23 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 19.02.2019 r.

W konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw wpłynęło 25 wniosków o całkowitej wartości 119 881 756,62 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 69 760 116,29 PLN.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18  07.02.2019 r.

W dniu 31 stycznia 2019 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw.

Złożonych zostało 25 wniosków o całkowitej wartości 109 047 110,62 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 63 016 218,29 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową

 

Zakończenie oceny formalnej I stopnia w konkursie 043/18

http://www.rpo.lodzkie.pl

Nowości w konkursie

  Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 grudnia 2018 r., a kończy 31 stycznia 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków 
Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014;
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
  • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Kryteria wyboru projeków

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 (Typ projektu 1) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.
Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
Prace przedwdrożeniowe: 50%.
Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 21 389 500 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

  Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ
pdfPoziomy gotowości technologicznej


Wniosek o dofinansowanie z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie część I
xlsDochód
xlsBudżet projektu
xlsWykres Gantta
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docWzór wniosku o dofinansowanie część II
xlsAnaliza ekonomiczno-finansowa
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej
docOświadczenia partnerów/konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/ projektu partnerskiego


Umowa o dofinansowanie

pdfWzór umowy o dofinansowanie
docZałącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie


Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe do wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Pytania i odpowiedzi (spotkanie z dnia 12.12.2018)

Materiały ze spotkania (14.01.2019)

Pytania i odpowiedzi (spotkanie z dnia 14.01.2019)