http://cop.lodzkie.pl

Zakończony data naboru wniosków od 2018-11-26 do 2018-12-03

Zakończenie oceny w ramach rundy konkursu 042 08.03.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena dla konkursu nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-042/18.

Ocenie zostały poddane 4 wnioski o dofinansowanie, z których:
•    4 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej I stopnia,
•    4 uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej,
•    4 uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej II stopnia.

Do dofinansowania wybrane zostały 4 projekty o wartości dofinansowania 73 273 144,66 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu 26.02.2019 r.

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna dla konkursu nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-042/18.

Spośród 4 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny merytorycznej:
•    4 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny formalnej II stopnia,

Wartość dofinansowania projektów, które zostały ocenione pozytywnie wynosi 73 294 117,15 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi

Zakończenie naboru wniosków 17.01.2019 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna I stopnia dla konkursu nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-042/18.

Spośród 4 wniosków o dofinansowanie, kwalifikujących się do oceny formalnej I stopnia (spełniających warunki formalne):
•    4 wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

Zakończenie naboru wniosków 11.12.2018 r.

W dniu 3 grudnia 2018 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-042/18 w ramach Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji.
Złożone zostały 4 wnioski o całkowitej wartości 106 313 386,68 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi  73 982 752,18 PLN.

Powyższe liczby mogą ulec zmianie z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową

http://www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 26 listopada 2018 r., a kończy 3 grudnia 2018 r.


Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego oraz uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” zawartą w rozporządzeniu 651/2014.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania I.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
a) dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy publicznej
i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej części, przy czym:
   - maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekroczyć 20 000 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;
   - maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;
b) dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych tej części.

3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu - 50 000 000,00 euro.

4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 85 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych 00/100).

 Niezbędne dokumenty

Zasady konkursu
pdfOgłoszenie o konkursie
pdfRegulamin konkursu
pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności
pdfMechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych
pdfKryteria wyboru projektów
pdfWykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych
pdfZasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – załącznik nr 5 do SZOOP RPO WŁ

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
docWzór wniosku o dofinansowanie
xlsWykres Gantta
xlsDochód
docOświadczenia partnerów/konsorcjantów – w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum/projektu partnerskiego
docAnaliza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
docFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego wraz z załącznikami
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
docOświadczenie wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej

Umowa o dofinansowanie
pdfWzór umowy o dofinansowanie
pdfLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

zipWzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Dokumenty dodatkowe
zipDokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku

 

  Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem:
(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.