Wiadomości

 • Spotkanie branży IT

  30 maja Centrum Obsługi Przedsiębiorcy stanie się centrum informacji na temat projektów badawczo-rozwojowych w branży IT.Wszystko za sprawą organizowanego przez nas spotkania informacyjnego z cyklu „Nauka spotyka biznes”, na którym...

 • Wspólnie świętujmy 15-lecie wejścia do Unii Europejskiej

    Od piątku do niedzieli zapraszamy Was na VI edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które w tym roku są znakomitą okazją do świętowania 15-lecia członkostwa Polski w Unii. W różnych zakątkach województwa łódzkiego...

 • Konkurs: Modele biznesowe MŚP + spotkanie 14 maja

    W ramach ogłoszonego konkursu mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać wsparcie na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu. W aktualnym konkursie, w stosunku do poprzednich...

 • Startujemy z Akcją Konsultacją 2019!

  Miło nam poinformować, że dziś wznawiamy Akcję Konsultację, którą zapewne pamiętacie z ubiegłego roku, gdyż wiele firm z niej skorzystało.Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych...

 • Wiosenne unijne konkursy

  Wszystkim przedsiębiorcom planującym rozwój własnych firm proponujemy udział w dwóch nowych konkursach ogłoszonych w ramach I osi priorytetowej. Pierwsza nasza propozycja to konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 Infrastruktura...

 • Ankieta dla wnioskodawców w konkursach 1.2.1 i 1.2.2

  Przygotowaliśmy dla Was - Wnioskodawców krótką ankietę, która pomoże nam zdiagnozować trudności jakie napotykacie aplikując o unijne dofinansowanie w ramach konkursów na infrastrukturę (1.2.1)  i...

Sukcesy projektów

VIMAX

VIMAX to producent szerokiej gamy dodatków do żywności, wzbogacających kolor, zapach, smak i konsystencję artykułów spożywczych. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych rozwija Dział Badań i Rozwoju, by móc oferować swoim klientom produkty najwyższej jakości.

Efekty

_

http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020, instrumenty finansowe w postaci preferencyjnych pożyczek są stosowane na znacznie większą skalę niż miało to miejsce w poprzednim okresie finansowania – zarówno jeśli chodzi o obszary objęte tego typu pomocą, jak i o wysokość środków przeznaczonych na ten cel.

Bardzo prawdopodobne, że w kolejnej perspektywie finansowej środki na proste projekty inwestycyjne dla firm będą dostępne w postaci instrumentów zwrotnych, które umożliwiają wielokrotny obrót pieniędzmi, w odróżnieniu od dotacji wydatkowanych jednokrotnie. Granty bezzwrotne mają być natomiast zarezerwowane przede wszystkim dla projektów wysoko innowacyjnych, które wpisują się w obszary szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wdrażanie Instrumentów Finansowych jest realizowane z wykorzystaniem modelu Funduszu Funduszy. Wybór podmiotu wdrażającego, Menadżera Funduszu Funduszy (FF), został dokonany w lV kwartale 2016 r. i w dniu 18 listopada 2016 r. przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego podpisali umowę o finansowanie Projektu pn. Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Menadżer FF dokonuje wyboru Pośredników Finansowych, którzy udzielają wsparcia Ostatecznym Odbiorcom pożyczek. Pożyczki mogą być udzielane na warunkach preferencyjnych, poniżej oprocentowania rynkowego, pod warunkiem spełnienia przez pożyczkobiorcę odpowiednich wymagań.

Uproszczoną wersję przekazywania środków do Ostatecznych Odbiorców pożyczek przedstawia poniższy schemat:

 menadzer funduszu funduszy

 

Menadżer Funduszu Funduszy jest odpowiedzialny za wdrażanie instrumentów finansowych w ramach trzech Osi priorytetowych. menadzer funduszu funduszy osie

 

Instrumenty finansowe dla MŚP

Wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP ukierunkowane jest na poprawę dostępu firm z województwa łódzkiego do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Pomoc w ramach instrumentów finansowych ukierunkowana jest na wsparcie przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch, kapitału na rozszerzenie działalności, kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Dodatkowo wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Kto może skorzystać

Pożyczki są skierowane do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw* z województwa łódzkiego, w szczególności tych, które:

 • rozpoczynają działalność (przedsiębiorstwa typu start-up),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 * mikroprzedsiębiorstwo:  zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
   małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;   
   średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Rodzaje wsparcia zwrotnego

W ramach wsparcia dla MŚP zaplanowane zostało wprowadzenie następujących instrumentów finansowych:

 • mikropożyczek inwestycyjno-obrotowych (na zasadach preferencyjnych) – dla nowych mikroprzedsiębiorstw, w kwocie do 70 tys. zł;
 • pożyczek inwestycyjno-obrotowych (na zasadach rynkowych) – bez górnego limitu finansowania (limit będzie ustalany indywidualnie dla Pośrednika Finansowego), przy założeniu, że większość pożyczek wyniesie do 500 tys. zł;
 • pożyczek inwestycyjnych (na zasadach preferencyjnych) od 300 tys., przy czym zakres preferencji powinien zależeć od rodzaju przedsięwzięcia – bez górnego limitu finansowania (limit będzie ustalany indywidualnie dla Pośrednika Finansowego), przy założeniu, że większość pożyczek wyniesie do 2 mln zł.

Ostateczne warunki udzielania pożyczek MŚP określane są na etapie wyboru Pośredników Finansowych.

Aktualny wykaz Pośredników Finansowych udzielających pożyczek na rzecz MŚP dostępny jest pod adresem: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/ po wybraniu obszaru wsparcia: województwo łódzkie.

 

Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych

Interwencja w ramach termomodernizacji budynków ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek na głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Wsparciem zostaną objęte projekty zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej zwiększające efektywność powyżej 25% dla każdego z budynków. Realizowane inwestycje muszą wynikać z audytów energetycznych oraz być zgodne z ich założeniami. W ramach przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej, wyłącznie jako element projektu, możliwe jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła ciepła opartego na paliwach konwencjonalnych na źródło ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne.


Kto może skorzystać

Pożyczkę mogą uzyskać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.


Nie przewiduje się wsparcia termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanej przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w ramach projektów wynikających ze Strategii ZIT wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego.


Rodzaje wsparcia zwrotnego


Ostateczne warunki udzielania Pożyczek Termomodernizacyjnych określane są na etapie wyboru Pośredników Finansowych.

Aktualny wykaz Pośredników Finansowych udzielających pożyczek dostępny jest pod adresem: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/


Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych

Wsparcie dla osób bezrobotnych jest ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości w regionie, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Dla osób, które podejmując działalność gospodarczą utworzą dodatkowe miejsca pracy, wsparcie będzie mogło zostać przyznane na preferencyjnych warunkach w formie zwiększonej kwoty wsparcia lub obniżonego oprocentowania.


Kto może skorzystać


Mikropożyczkę mogą uzyskać osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.


Rodzaje wsparcia zwrotnego


Mikropożyczka dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie łódzkim udzielana jest w wysokości do 70 tys. zł.


Ostateczne warunki udzielania mikropożyczek określane są na etapie wyboru Pośredników Finansowych.


Aktualny wykaz Pośredników Finansowych udzielających mikropożyczek dostępny jest pod adresem: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/