http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

Instytucja Zarzadzajaca ZWL

Za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym odpowiada Zarząd Województwa Łódzkiego. W praktyce wybranym departamentom w Urzędzie Marszałkowskim powierzona została realizacja programu. Instytucja Zarządzająca odpowiada  za sprawną i poprawną realizację programu– zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne. Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i sprawdzenie poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Kontakt:
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Departament Polityki Regionalnej, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel. 042 663 30 92, fax: 042 663 30 94, e-mail: pr@lodzkie.pl

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, tel.: 42 663 30 64, fax: 42 663 30 54, e-mail: rpo@lodzkie.pl

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, tel.: 42 663 30 80, fax: 42 663 30 82, e-mail: pokl@lodzkie.pl, www.pokl.lodzkie.pl

Departament Finansów, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel.: 42 663 35 00, fax: 42 663 35 02, e-mail: fm.info@lodzkie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również